Perspectiefnota - statement

vrijdag 08 juli 2016 00:29

In onze bijdrage aan de Perspectiefnota voor het komend jaar hebben we aandacht gevraagd voor o.a. Afval, minderjarige Vluchtelingen en preventie Relatieproblemen.

Geachte voorzitter, geachte aanwezigen, Voor ons ligt een mooie, overzichtelijke perspectiefnota. Met een heldere indeling in programma's wordt ons een beeld geschetst voor het komende jaar. Namens de ChristenUnie dank voor de inspanningen van wethouders en organisatie! Het kan natuurlijk nog helderder, met punten die ons na aan het hart liggen vanuit ons ChristenUnie-programma. Daarom graag uw aandacht voor een drietal punten: duurzaamheid, vluchtelingen en jeugdzorg.

1. Duurzaamheid

-Gemeentelijk vastgoed: de wethouder gaf aan dat investeren in duurzaamheid een maatschappelijke uitgave is. En dat de achterstand zoveel mogelijk aangevuld gaat worden met SDE-subsidies. Wanneer verwacht de wethouder die te kunnen aanvragen en waarvoor precies? Subsidies zijn toegekend voor 5 gebouwen, voor zonnepanelen

-Kringlopen: prima om met de proef voor gescheiden inzamelen van Plastic, Metaal en Drinkpakken nog meer gericht te zijn op recyceling van grondstoffen. Recyceling: Zie Dick bij Progr. Duurzh. Maar: net als vorig jaar willen we de vraag stellen welke inspanningen er verricht worden om afval te voorkómen? De preventiekant is minstens net zo belangrijk! Want hoe goed we ons afval ook scheiden, in wezen maken we er alleen maar aparte afvalstromen van. En die afvalstromen zijn wellicht één keer te hergebruiken, maar lang niet altijd eindeloos te recycelen. Hoezo circulair, vragen we ons dan als ChristenUnie af?!

Motie oproep actie op preventie

-Motie bomen (met GL): een duurzaam Houten heeft een goed bomenbeleid! We hebben tijdens de fietstocht in mei gezien welke goede ideeën er zijn en hoe er samen gewerkt wordt met inwoners. Feit blijft echter dat dit versnipperd beleid is. Dit blijkt ook wel in de praktijk, want hoe kan het bijvoorbeeld dat bij het aanleggen van NB een ecowijk eerst alle bomen en groen weggehaald worden?! Versnipperd beleid dus: losse ideeën, een aparte notitie bijzondere bomen, een verouderd document uit 1996. Maak hier één omvattend plan van, desnoods op één A4-tje.

Motie bomenbeleid

U ziet: we hebben vragen over gemeentelijke gebouwen, over afval en over bomen; het is goed dat er een stedebouwkundige visie komt, waarin dergelijke zaken ook in samenhang bekenen worden! Een visie waarin allerlei ontwikkelingsvragen een plek hebben. Amendement GL stedebouwkundige visie meegetekend

2. VLUCHTELINGEN

Net als eerder dit jaar willen we als ChristenUnie onze waardering uitspreken voor de vele vrijwilligers die zich ingezet hebben voor vluchtelingen in Houten. Zonder hun inzet geen draagkracht. We hopen voor het komend jaar op net zo'n enthousiaste inzet! Ook de wijze waarop het college zich inzet voor dit maatschappelijk thema is constructief te noemen! Om die pro-actieve houding van Houten vast te houden, moeten we onze mogelijkheden blijven onderzoeken. De nood is nog steeds hoog, vluchtelingen blijven komen en onder hen zijn ook steeds vaker alleenstaande kinderen. 1 op de 5 minderjarige vluchtelingen is alleenstaand, blijkt uit de laatste cijfers vh CBS. Organisaties als Defence for Children en Unicef luiden de noodklok: deze kinderen komen nu m.n. terecht op een grote campus of in een regulier AZC, terwijl ze gebaat zijn bij kleinschalige opvang en/of bij gezinnen.
In Houten hebben we aangegeven open te staan voor kleinschalige opvang. Wat de ChristenUnie betreft zetten we nu pro-actief in op kleinschalige opvang voor minderjarigen! Houten is een kinderrijke gemeente en we hebben al ervaring met de opvang van Timon.

Motie kleinschalige opvang gericht op kinderen

Voor de statushouders zijn we als ChristenUnie blij met het participatieplan 'Blijven is meedoen'. We zien dat de verschillende maatschappelijke organisaties hierin een rol hebben, maar we missen nog de rol van vrijwilligers hierbij. Hoe kan de vrijwilliger uit de kerk of de vrijwillige maatschappelijk begeleider concreet werken aan de participatie van statushouders?

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk om raadsbreed te blijven kijken naar het vluchtelingenthema: een actueel thema, dat ook voor Houten voorlopig nog wel impact zal hebben. Niet alleen een actueel thema, maar ook een gevoelig thema, blijkt maar weer uit de schriftelijke vragen die onlangs gesteld zijn. Het is echt zaak dat we de gemoederen bedaren, ipv ze onnodig in beweging brengen. Mede daarom hebben we het college gevraagd om nadere informatie-uitwisseling tussen college en raad te organiseren, zoals we dat nu ook al kennen voor bijvoorbeeld het sociaal domein.

3. JEUGDZORG

Het preventieprogramma binnen het beleidskader Jeugd richt zich nu o.a. op pesten. Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat gekeken wordt naar een positief opvoedklimaat op school, maar zeker ook thuis. Tijdens het RTG stemde de wethouder in met ons idee om aandacht te geven aan preventie van relatieproblemen, waardoor kinderen thuis in de knel kunnen komen.

Kan de wethouder aangeven of hier dit jaar nog mee gestart gaat worden?

Duurzaamheid, vluchtelingen en jeugdzorg: drie onderwerpen die wat ChristeUnie betreft toegevoegd mogen worden.
We wensen u bij de uitwerking van deze nota alle goeds en Gods zegen toe!

Jana Smith
Fractievoorzitter ChristenUnie
5-7-2016

Labels

« Terug