Raadsvergadering over windmolens, natuur, biodiversiteit en duurzaam boeren

zaterdag 25 maart 2017 20:48

Dinsdag 21 maart was de maandelijkse raadsvergadering. Deze keer kwamen de volgende onderwerpen aan bod: windmolens, natuur, biodiversiteit en duurzaam boeren.

Dinsdag 21 maart was de maandelijkse raadsvergadering. Deze keer kwamen de volgende onderwerpen aan bod: windmolens, natuur, biodiversiteit en duurzaam boeren.

Interpellatiedebat windmolens

De patstelling die ontstaan was tussen de gemeente en omwonenden van de windmolens werd besproken. Na het uitgebreide mediationtraject tussen gemeente en omwonenden kwam men uit op drie concrete maatregelen om geluidsoverlast tegen te gaan. Met twee ging men akkoord, maar over de derde maatregel (testprogramma draaien tijdens de nacht) was geen consensus tussen bewoners. De gemeente sloot daarmee het dossier met de opmerking dat het optimale was bereikt. Bewoners die nog wel verder wilden, hebben zich laten horen. Middels een motie is er met de wethouder afgesproken dat de mediation weer ingezet zal worden om nogmaals naar consensus te zoeken.

Als ChristenUnie zijn we blij met het gesprek dat gevoerd gaat worden met omwonenden om toch tot goede maatregelen te komen. Dit is goed voor hun nachtrust en de windmolens zullen weer maximaal kunnen draaien!

De omgevingsvisie voor het Kromme Rijngebied

De ChristenUnie bepleitte meer aandacht voor natuur, biodiversiteit en duurzame landbouw. We vinden het een ernstige tekortkoming dat hiervoor in de Omgevingsvisie geen aparte kwalitatieve doelstellingen zijn opgenomen.
Veel uitvoerige inspraak van natuur- en milieuorganisaties ging aan de visie vooraf, menig inspreker bij het Rondetafelgesprek in januari had zorgen over natuur en milieu bij de huidige omgevingsvisie. Conclusie: er bestaan wel degelijk vraagstukken hierover in de samenleving.

En bovendien, vraagstukken of niet, als overheid heb je ook een eigen verantwoordelijkheid om ontwikkeldoelen te stellen en juist wèl richting te geven aan thema’s die ons allemaal aangaan.
Kortom, onze oproep is: laat niet alles over aan initiatieven uit de samenleving, maar neem als overheid verantwoordelijkheid en stel kaders over natuur en milieu.

We tekenden met verschillende moties mee, of diende ze in:

  • Het amendement over het verbod op megastallen van GroenLinks tekenden we mee, maar haalde het helaas net niet.
  • De motie over het beplantingsplan en advies van een expert om natuurontwikkeling te borgen (ook GL) haalde het wel.
  • We dienden een motie in om juist de kleinschalige landbouwbedrijven te ondersteunen die een bijdrage leveren aan de kwaliteit en biodiversiteit van het Kromme Rijngebied. Deze haalde het helaas niet.

Het gaat ons niet om ergens geld in te pompen, maar ons pleidooi is wel: haal alles uit de kast om deze bedrijven daar waar kan te helpen, zodat zij daadwerkelijk waarde kunnen toevoegen aan ons buitengebied en een brugfunctie kunnen vervullen tussen samenleving en natuur.

Labels

« Terug