ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Vereniging ChristenUnie Houten
RSIN: 816 80 2294
KvK-nummer: 30191749

Post- en bezoekadres

Bestuur ChristenUnie Houten
p/a Ballastwater 29
3991 HL Houten

Bankrekening

IBAN: NL 44 INGB 0007 2291 23

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de beginselverklaring daarop.

ChristenUnie heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u elders op de internetpagina.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling. Het verslag kan in de kolom hiernaast gedownload worden.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het financiële verslag kan in de kolom hiernaast gedownload worden.

Gedeelte in verband met giftenreglement:

Er is in 2021 geen gift ontvangen.

Overzicht van bijdragen > €4500,-

Er zijn in 2021 geen bijdragen geweest van meer dan 4.500,-

Jaarverslag/activiteitenverslag 2021

Fractie en wethouder

In 2021 hadden wij 2 zetels in de raad en een wethouder in het college. De fractie bestond uit Agna van Rees en Rombout Soldaat. Agna is om gezondheidsredenen tijdelijk vervangen door Lydia van Maurik.

Namens de ChristenUnie zat Jan Overweg in college van Burgemeester en Wethouders. Hij was verantwoordelijk voor de portefeuilles:

  • Gezondheid, zorg en welzijn;
  • Jeugd;
  • Kunst en cultuur en
  • Wijkwethouder Houten Noord (exclusief centrum en Oude Dorp).

 

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 3 leden. Het bestuur is 8 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarbij werden de lopende zaken besproken en plannen gemaakt voor de komende periode. De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u op onze website.

Er is regelmatig overleg tussen het bestuur en de fractie. Dit overleg bestaat uit contact tussen het raadslid en de bestuursvoorzitter en de fractie als geheel. Ook is het bestuur vertegenwoordigd op diverse landelijke en provinciale vergaderingen en bijeenkomsten.

Het jaar 2021 stond in het teken van de voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Het bestuur heeft een coördinerende rol gehad in de voorbereidingen op de verkiezingen. Namens het bestuur was Kirsten Riepma-Heusinkveld vertegenwoordigd in de Selectie- en Campagnecommissie en Arnoud de Romph in de Programmacommissie

Ledenbinding

In 2021 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van leden te vergroten.

Er zijn 21 nieuwsbrieven verzonden, en 4 algemene ledenvergaderingen geweest. De vergaderingen waren op 27-01-2021, 25-03-2021, 25-11-2021 en 22-12-2021

De partij had begin 2021, 170 en eind 2021, 175 leden.