ANBI

Gegevens ANBI en giften

ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Vereniging ChristenUnie Houten

RSIN: 816 80 2294

KvK-nummer: 30191749

Post- en bezoekadres

Dhr. A de Romph

Laagwater 14

3991 MK Houten

030-6573612

Bankrekening

IBAN: NL 44 INGB 0007 2291 23

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de

samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn

dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie

baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar

leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis

van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de

essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en

provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt

daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten

verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de

penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de

verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u elders op de

internetpagina: www.houten.christenunie.nl

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte

onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag vindt u elders op de internetpagina: www.houten.christenunie.nl

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur.

Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het

verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt

u elders op de internetpagina: www.houten.christenunie.nl

Gedeelte in verband met giftenreglement:

Er is in 2016 1 gift € 100,- ontvangen.

Overzicht van bijdragen > €4500,-

Er zijn in 2016 geen bijdragen geweest van meer dan 4.500,-

Jaarverslag/activiteitenverslag 2016

Verkiezingen

In het jaar 2016 zijn er geen gemeentelijke verkiezingen geweest. De ChristenUnie heeft twee zetels

in de gemeenteraad.

Deze zijn ingevuld door Jana Smith en Dick van Hoek. Daarnaast zijn er nog een aantal nietraadsleden

actief in de fractie.

Het bestuur

In het jaar 2016 zijn er geen wisselingen geweest. Het bestuur bestaat vanaf begin 2016 uit vijf leden.

Het bestuur is 4 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarbij werden de lopende

zaken besproken en plannen gemaakt voor de komende periode. Daarnaast is er in het voorjaar een

Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Deze stond in het teken van omzetting van

kiesvereniging naar wisselingen in het bestuur en de jaarlijkse financiële zaken.

Er is regelmatig overleg tussen het bestuur en de fractie, na de verkiezingen in 2015 bestaande uit

twee raadsleden en ondersteunende fractiemedewerkers. Dit overleg bestaat uit contact tussen het

raadslid en de bestuursvoorzitter en contact tussen de politiek-secretaris en de fractie als geheel.

Ook is het bestuur vertegenwoordigd op diverse landelijke en provinciale vergaderingen en

bijeenkomsten.

Ledenbinding

In 2016 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van leden te vergroten.

De partij heeft begin 2016 140 en eind 2016, 139 leden.