ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Vereniging ChristenUnie Houten
RSIN: 816 80 2294
KvK-nummer: 30191749

Post- en bezoekadres

Bestuur ChristenUnie Houten
p/a Ballastwater 29
3991 HL Houten

Bankrekening

IBAN: NL 44 INGB 0007 2291 23

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de beginselverklaring daarop.

ChristenUnie heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u elders op de internetpagina.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslag

Het jaarverslag wordt opgesteld door de secretaris en vastgesteld door het bestuur. Het jaarverslag geeft een overzicht van de activiteiten van de lokale afdeling. Het verslag kan in de kolom hiernaast gedownload worden.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het financiële verslag kan in de kolom hiernaast gedownload worden.

Gedeelte in verband met giftenreglement:

Er is in 2023 geen gift ontvangen.

Overzicht van bijdragen > €4500,-

Er zijn in 2023 geen bijdragen geweest van meer dan 4.500,-

Jaarverslag/activiteitenverslag 2023

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 2 leden en heeft een vacature voor bestuursvoorzitter. Het bestuur is 7x bijeen geweest voor een bestuursvergadering ook is er drie keer gezamenlijk met de fractie vergaderd. Daarbij werden de lopende zaken besproken en plannen gemaakt voor de komende periode. De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u op onze website.

Daarnaast is er regelmatig overleg tussen het bestuur en de fractie. Dit overleg bestaat uit contact tussen het raadslid en de bestuursvoorzitter en de fractie als geheel.

Naast het organiseren van de jaarlijkse ALV is er ook een ChristenUnie Cafe georganiseerd. De activiteit bestond uit een rondleiding door het oude dorp waarbij allerlei historische bijzonderheden werden verteld. Nadien was er tijd om met elkaar (leden, bestuur en fractie) na te praten en van gedachten te wisselen over al dan niet politieke onderwerpen.

Ledenbinding

In 2023 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van leden te

vergroten.

Er zijn 7 nieuwsbrieven verzonden, een algemene ledenvergaderingen gehouden en er is een

CU Cafe georganiseerd.

De partij had begin 2023, 185 en eind 2023, 169 leden.