ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: Vereniging ChristenUnie Houten
RSIN: 816 80 2294
KvK-nummer: 30191749

Post- en bezoekadres

Dhr. A de Romph
Ballastwater 29
3991 HL Houten

Bankrekening

IBAN: NL 44 INGB 0007 2291 23

Doelstelling

De ChristenUnie heeft tot doel een politiek te bevorderen zoals deze voortvloeit uit de grondslag.

Deze grondslag luidt als volgt:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De verwoording van de politiek van de ChristenUnie is te vinden in het kernprogramma, en de essentie daarvan staat in de pre-ambule daarop.

ChristenUnie heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en

  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de verkiezingscampagnes. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u elders op de internetpagina.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

Het laatste jaarverslag kunt u hiernaast downloaden.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het laatste financiële verslag vindt in de kolom hiernaast downloaden.

Gedeelte in verband met giftenreglement:

Er is in 2017 een gift van € 100,- ontvangen.

Overzicht van bijdragen > €4500,-

Er zijn in 2017 geen bijdragen geweest van meer dan 4.500,-

Jaarverslag/activiteitenverslag 2017

Verkiezingen

In het jaar 2017 zijn er geen gemeentelijke verkiezingen geweest. De ChristenUnie heeft twee zetels in de gemeenteraad.

Deze zijn ingevuld door Jana Smith en René Speksnijder (Dick van Hoek heeft in 2017 i.v.m. zijn verhuizing afscheid genomen van de raad).

Het bestuur

In het jaar 2017 zijn er geen wisselingen geweest. Het bestuur bestaat vanaf begin 2017 uit vijf leden.
Het bestuur is 4 keer bijeen geweest voor een bestuursvergadering. Daarbij werden de lopende zaken besproken en plannen gemaakt voor de komende periode. Daarnaast is er in het voorjaar en najaar een Algemene Ledenvergadering georganiseerd. Deze stond in het teken van het verkiezingsprogramma en de jaarlijkse financiële zaken.

Er is regelmatig overleg tussen het bestuur en de fractie, na de verkiezingen in 2015 bestaande uit twee raadsleden en ondersteunende fractiemedewerkers. Dit overleg bestaat uit contact tussen het raadslid en de bestuursvoorzitter en contact tussen de politiek-secretaris en de fractie als geheel. Ook is het bestuur vertegenwoordigd op diverse landelijke en provinciale vergaderingen en bijeenkomsten.

Ledenbinding

In 2017 hebben we samen met de fractie hard gewerkt om de betrokkenheid van leden te vergroten. De partij heeft begin 2017 139 en eind 2017, 158 leden.