Standpunten ChristenUnie Houten over de Ruimtelijke Koers

Vogel groen27-02-2021 16:30 27-02-2021 16:30

Na maanden van verkenning, onderzoek en inspraaksessies is in maart 2020 door het college de Ruimtelijke Koers 1.0 gepresenteerd

Hierin werd uiteengezet wat de denkrichting is om tot 2040 zo’n 4.800 woningen te kunnen realiseren. Dit was de eerste versie, waarop elke inwoner zijn of haar zienswijze kon indienen. Op grond van de input uit maar liefst 400 zienswijzen, is de Ruimtelijke Koers aangepast. Dit resulteerde in een 2.0 versie. Deze versie is vervolgens voorgelegd aan de raad.
Hierop werden er vanuit de raad de nodige moties en amendementen ingediend (waarvan er veel werden aangenomen) om de Ruimtelijke Koers nog beter te maken. Het uiteindelijke resultaat is een geamendeerde Ruimtelijke Koers welke ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd.

Op 30 maart 2021 zal er door de raad hierover worden gestemd. De ChristenUnie is blij met de geamendeerde Ruimtelijke Koers zoals die nu voorligt. Er zal veel gebouwd worden voor starters en senioren. Er zal voor minimaal 30% sociale woningbouw worden gerealiseerd en veel aandacht zijn voor groenontwikkeling en sociale cohesie. Bovendien zal er gefocust worden op gebieden waar al bebouwing is om op die manier het schaarse groen wat er nog is rondom Houten zoveel mogelijk te beschermen en deels te ontwikkelen tot landschapspark. Wij zullen onze standpunten hieronder toelichten.

Woningen voor starters, senioren en sociale woningbouw

Op dit moment zijn er te weinig woningen beschikbaar voor de genoemde doelgroepen. Huizen zijn onbetaalbaar en de wachtlijsten zijn lang. In het centrum en de Molenzoom zal ruimte zijn voor hoogbouw. Hierdoor kunnen met name senioren prettig wonen dichtbij alle voorzieningen, kunnen er meer woningen worden gerealiseerd en blijft er bovendien meer ruimte over voor groenvoorziening. Het centrum zal dus zeker niet helemaal volgebouwd worden met enorme wooncomplexen. 

Groenontwikkeling en sociale cohesie

Als ChristenUnie vinden wij het erg belangrijk dat er aandacht is voor voldoende groen in de directe omgeving. Met een aangenomen amendement en motie hebben we er voor gezorgd dat er voldoende groen wordt gerealiseerd. Daarnaast hebben wij er met een motie voor gezorgd dat er ook voldoende voorzieningen geplaatst worden om elkaar te kunnen ontmoeten. Zo hebben we gevraagd om een stijl van bouwen waarbij ontmoeting wordt bevorderd, met name waar 5 of meer bouwlagen worden gebouwd. Maar ook in de openbare ruimte zal  er extra aandacht aan worden besteed, denk aan bankjes, hangplekken, wandelmogelijkheden en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Hiermee wordt de sociale cohesie bevorderd.

Gebieden waarop gefocust zal worden

De Ruimtelijke Koers is erop gericht om juist die gebieden te gaan ontwikkelen die al bebouwd zijn en/of een nieuwe impuls kunnen gebruiken. Dit betekent dat de focus zal komen te liggen op Centrum, Molenzoom, de Koppeling en Noord-West. Op die manier hoeft er zo min mogelijk kostbaar groen te worden opgeofferd en kunnen de groene gebieden in Oost verder ontwikkeld worden in een landschapspark. Een veelgehoord bezwaar is dat wanneer je woningen bouwt in Noord-West, dit ook betekent dat er dichter bij de snelweg gebouwd zal worden en dus ongezond zou zijn. Er zal echter worden voldaan aan de WHO norm (strenger dan de wettelijke norm). Daarnaast zal in samenspraak met de GGD nog een keer goed onderzocht worden waar en hoeveel woningen gebouwd kunnen worden in Noord-West en welk maatwerk er mogelijk is.

Als ChristenUnie zijn we blij met de Ruimtelijke Koers die nu ter besluitvorming aan de raad is voorgelegd. Wij zijn er van overtuigd dat we hiermee een goede invulling zullen geven aan de woningopgave waar we voor staan, die zorgvuldig omgaat met de schaarse ruimte, woningen biedt voor wie dat het hardst nodig hebben en ervoor zorgt dat Houten niet alleen groen blijft, maar ook groener wordt. Zo blijft Houten ook na 2040 een dorpse stad waar we met zijn allen trots op kunnen zijn.

Labels

« Terug