Motie goed natuuronderwijs aangenomen

25-01-2012 22:46 25-01-2012 22:46

Op de laatste raadsvergadering voor het kerstreces heeft Jana Smith nogmaals een pleidooi gehouden voor goed natuuronderwijs. Wat is er mooier dan dat kinderen buiten op het schoolplein direct terugzien wat ze in hun boek hebben geleerd, of wat ze bij 'Nieuws uit de natuur' hebben gezien?! Een groen ingericht schoolplein vergroot hun betrokkenheid op de natuur en leert hen verantwoordelijkheid dragen voor hun omgeving. De gemeenteraad was het er unianiem mee eens dat de betrokken wethouders zich hiervoor pro-actief dienen op te stellen. Dus: scholen zoveel mogelijk stimuleren dergelijke groen pleinen te ontwikkelen, zeker wanneer er bij nieuwbouw zowiezo nog een heel plein aangelegd moet worden.
De motien die de CU hiervoor indiende werd dan ook unaniem aangenomen.

Onderwerp: afhandeling initiatiefvoorstel ChristenUnie Groene schoolpleinen

De raad van de gemeente Houten in de vergadering bijeen d.d.: 22 december 2011

 

-       gelezen initiatiefvoorstel Groene Schoolpleinen 11GR0121 van de ChristenUnie;

-       gelezen de collegebrief over dit onderwerp van burgemeester en wethouders d.d. 2 december 2012;

-       gehoord de besprekingen tijdens het rondetafelgesprek op 12 april en tijdens deze raadsvergaderingen;

 Overwegende dat:

-       in de collegebrief de suggestie wordt gewekt dat al aan het initiatiefvoorstel is voldaan doordat scholen (één tegelijk) bij de ambtelijke organisatie kunnen aankloppen;

-       het voorstel juist tot doel had de gemeente een stimulerende rol te geven bij het doen ontwikkelen van groene schoolpleinen in Houten, bijvoorbeeld door de Zevensprong als pilot te gebruiken;

-       er in de collegebrief niet wordt ingegaan op de gevraagde koppeling met natuur- en milieueducatie;

Van mening zijnde dat:

-       voor een goede afweging van kansen en mogelijkheden van een groen in te richten schoolplein de expertise vanuit Natuur-en Milieueducatie niet onbenut mag worden gelaten

-       een stimulerende rol vanuit de gemeente bij scholen enthousiasme genereert over groene pleinen

Ondertekening en naam indiener(s):

Jana Smith-Visser

« Terug

Archief > 2012 > januari

Geen berichten gevonden