Algemene beschouwingen Perspectief Nota 2013

26-06-2012 19:22 26-06-2012 19:22

Voorzitter,
Het thema van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen is ‘voor de verandering’.
Verandering is iets waar het in Houten niet aan ontbreekt, kunnen we constateren als we de Perspectiefnota 2013 lezen. Houten verandert voor 9,2 miljoen euro en daar zijn we, gehoord de informatie uit de Meicirculaire, nog niet klaar mee.
De lijnen die dit college uitzet in de Perspectiefnota kunnen we goed volgen. 7 miljoen van de 9,2 die we moeten realiseren in 2015 staat op groen, d.w.z. wordt reëel realiseerbaar geacht.
€ 150.000, -wordt als niet te realiseren beschouwd en de rest en dat is ca 2 miljoen, moet in de komende periode hard gemaakt worden.
Voorzitter, we zijn blij met de vooruitgang die geboekt is. Tegelijk ziet de ChristenUnie dat de ombuigingen die onze kwetsbare burgers raken (WMO, jeugd en onderwijs, bijstand en bijzondere bijstand en vluchtelingen werk) stevig aankomen.

Algemene beschouwingen Perspectief Nota 2013

Voorzitter,
Het thema van de ChristenUnie voor de komende verkiezingen is ‘voor de verandering’.
Verandering is iets waar het in Houten niet aan ontbreekt, kunnen we constateren als we de Perspectiefnota 2013 lezen. Houten verandert voor 9,2 miljoen euro en daar zijn we, gehoord de informatie uit de Meicirculaire, nog niet klaar mee.
De lijnen die dit college uitzet in de Perspectiefnota kunnen we goed volgen. 7 miljoen van de 9,2 die we moeten realiseren in 2015 staat op groen, d.w.z. wordt reëel realiseerbaar geacht.
€ 150.000, -wordt als niet te realiseren beschouwd en de rest en dat is ca 2 miljoen, moet in de komende periode hard gemaakt worden.
Voorzitter, we zijn blij met de vooruitgang die geboekt is. Tegelijk ziet de ChristenUnie dat de ombuigingen die onze kwetsbare burgers raken (WMO, jeugd en onderwijs, bijstand en bijzondere bijstand en vluchtelingen werk) stevig aankomen. We vinden dat deze groepen kwetsbare burgers, vaak aan de onderkant of zelfkant van de samenleving, niet verder getroffen mogen worden door nieuwe ombuigingen.
De ChristenUnie ziet mogelijkheden om juist met burgers samen te komen tot verbeteringen en ombuigingsvoorstellen.
Het in mei verschenen rapport van de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid ’vertrouwen in burgers’ geeft veel handvatten en praktijkvoorbeelden van een met burgers samenwerkende overheid.
Want voorzitter, de ChristenUnie vindt dat u als B&W meer bondgenoot moet worden van de burger. Uw vertrekpunt moet niet zo zeer zijn, het volgen van regels en procedures (ik denk even aan de kwesties rondom de zendmasten) maar veel meer denkend vanuit het (algemeen) belang van uw burger.
De samenleving wordt in de eerste plaats gevormd door burgers zelf en door bedrijven en andere organisaties. Samen nemen ze verantwoordelijkheid en gaan dan ook gezamenlijke verplichtingen aan, om grote vrijblijvendheid te voorkomen.
Burgers kunnen een beroep doen op de overheid als hun veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is, als het noodzakelijk is voor het goed functioneren van de samenleving.
Wij kiezen voor een beperkte, daadkrachtige overheid, die zich opstelt als bondgenoot van burgers. De ChristenUnie is van mening dat we nog steeds te veel vanuit dit huis regelen. We kunnen in Houten meer tot stand brengen met de burger waarbij het college en de ambtenaren meer optreden als regievoerders.  
Het uitvoeren van beleid wordt in Amersfoort beslist niet gezien als exclusief domein van de overheid. De wereld van de uitvoering is in essentie het domein van bedrijven, burgers, marktpartijen, belangenorganisaties. En voorzitter, de ChristenUnie denkt dat wij hier in Houten best meer van deze lijn mogen proeven en meemaken.
En overigens is die samenwerking voor beide partijen, geen vrijblijvende samenwerking.

Die regiefunctie zien we graag veel meer ontwikkeld in Houten.
De Amersfoortse regievisie bepaalt de manier waarop de gemeente samenwerking
en inspraakprocessen vormgeeft en beleidskaders opstelt. Bij inspraakprocessen kiest de gemeente voor een kaderstellende, faciliterende rol en niet voor een sturende, belanghebbende rol. De gemeente beperkt zich tot hoofdlijnen.  Het mooie hiervan is dat dit mes aan twee kanten snijd. Burgers komen veel meer in hun kracht te staan en een stad van ca zestigduizend inwoners toe kan met 373 fte ambtenaren. Dit is 6,2 fte ambtenaar per 1000 inwoners. Wanneer we deze formule op Houten toepassen, kan Houten toe met 310 fte ambtenaar (i.p.v de huidige 350). Een effect wat zeer de moeite waard is. U heeft al een start gemaakt met deze beweging maar dit kan zoals eerder geschetst, echt steviger en ook vanuit een inhoudelijke visie gemotiveerd. Met deze kleine formatie besteedt Amersfoort meer uit, maar per saldo levert het enkele tonnen op. Deze beweging sluit heel goed aan bij de presentatie over de gevolgen van de Meicirculaire, een door u gewenst heel flexibel personeelsbestand! U gaat kijken naar best-practice-praktijken. Kijk vooral naar deze best practice ervaring en gebruik de kracht van uw bondgenoot, de burger van Houten.

Regisseren is ruimte geven, wij willen dat de burger serieus wordt genomen en dat burgerinitiatieven worden aangemoedigd en geregisseerd met niet alleen INspraak maar vooral met BEGINspraak! Interactief beleid met en dicht bij de burger.
Voorzitter, het genoemde rapport van de wetenschappelijke raad voor regeringsbeleid ‘Vertrouwen in Burgers’, rapporteert buitengewoon positief over dit soort initiatieven.
In citeer nog even: ‘wanneer beleidsmakers of initiatiefnemers een beroep doen op specifieke deskundigheid, steken soms verrassend veel vrijwilligers hun hand op’.
En: ‘de kunst van burgerbetrokkenheid is gelegen in het op de juiste wijze uitsteken
van een helpende hand: loslaten als ’t kan, maar sturen wanneer dat nodig is. Er zijn immers grenzen aan de ruimte die beleidsmakers – en ook bestuurders van maatschappelijke instellingen – kunnen bieden. De drie trefwoorden voor een evenwichtige betrokkenheid zijn dan ook: ruimte, eigenaarschap, en ruggensteun.
En: ‘je zorgt ervoor dat mensen met een probleem zich probleemeigenaar voelen. Maar dat niet alleen, ook hun sociale omgeving voelt zich betrokken bij de oplossing’.
In de jeugdzorg kan het aantal officiële interventies in gezinnen bijvoorbeeld aanmerkelijk
worden beperkt door beter in te spelen op de oplossingen die mensen zelf verzinnen. Ik refereer graag nog eens aan de goede ervaringen van de ‘eigen kracht conferenties’.   Verwanten en bekenden spannen zich tot het uiterste in om het weghalen van kinderen te voorkomen en komen met tal van praktische oplossingen.

Voorzitter de ChristenUnie ziet graag dat u dit model gaat onderzoeken en toetst op Houtense toepassing. Daar is zoals geschetst, winst te halen aan de kant van burgerparticipatie en in financiële termen. Wij hebben hier hoge verwachtingen van.

Voorzitter, ik rond af:
Dat we geen mooi door gerekende Perspectief Nota 2013 voor ons hebben liggen, is niet meer uniek helaas.
We hebben de voordelen van het Amersfoorts model kort geschetst. We hebben stil gestaan bij enkele relevante punten m.b.t. burgerparticipatie die de wetenschappelijke raad voor het regeringsbeleid vorige maand heeft gepubliceerd
We vragen het college de mogelijkheden te onderzoek om dit Amersfoorts model, te vertalen en te toetsen naar Houten en dienen daarvoor een motie in
We kunnen instemmen met de lijnen van de Perspectiefnota 2013
We wachten met belangstelling de procesbrief begin juli af.


Tot slot wensen wij u als college en mederaadsleden, veel wijsheid en creativiteit toe om de consequenties op een goede wijze in het financieel meerjaren perspectief weg te zetten. We danken u voor uw aandacht en wensen u allen Gods zegen toe bij de uitvoering van de plannen.Dick van Hoek
Fractievoorzitter ChristenUnie Houten
26-juni 2012

« Terug

Archief > 2012 > juni

Geen berichten gevonden