Algemene financiële beschouwingen bij de Begroting 2013

dinsdag 20 november 2012 12:50

Voorzitter, geachte aanwezigen,

De ChristenUnie is niet echt gelukkig met de huidige situatie.
Een begroting vaststellen waarvan we weten dat het meerjaren perspectief onzeker is wordt haast meer regel dan uitzondering. We weten niet wat ons vanaf 2014 te wachten staat, wat zijn de effecten van het overigens steeds veranderende regeerakkoord boven op het Lenteakkoord?

Algemeen financiële beschouwingen bij de Begroting 2013

Voorzitter, geachte aanwezigen,

De ChristenUnie is niet echt gelukkig met de huidige situatie.
Een begroting vaststellen waarvan we weten dat het meerjaren perspectief onzeker is wordt haast meer regel dan uitzondering. We weten niet wat ons vanaf 2014 te wachten staat, wat zijn de effecten van het overigens steeds veranderende regeerakkoord boven op het Lenteakkoord? Dat gaat zeker negatieve effecten hebben ‘onze’ begroting.
Voor 2013 is een beperkt batig saldo begroot. Dat is op zich mooi maar dit wordt vertekend door het schuiven met voorzieningen vanuit de komende jaren naar 2013.  In totaal wordt in 2013 een bedrag van 1 miljoen gebruikt ten laste van de voorziening BOR en de reserve economische crisis. We zitten we nog echt in een risico zone want er hoeft maar één van onze open eind regelingen  (Wet Werk en Bijstand, Wet Maatschappelijke Ondersteuning of leerlingenvervoer), een heel klein beetje uit de pas te lopen en we schrijven rode cijfers! Zorgelijk!
Maar we zien nog steeds mogelijkheden om tot besparen. Daar is een andere rol van de gemeentelijke organisatie voor nodig. Op 30 aug. jl. hebben we een presentatie gehad over de organisatieontwikkeling in de komende periode. We kunnen ons goed vinden in die richting. Echter, door de snel veranderende omstandigheden (de komende transities, meet bezuinigingen) is de doelstelling om in 2014 die stevige, solide en flexibele organisatie te zijn, te aan de late kant. We zien graag dat die nieuwe organisatie er medio 2013 staat. Kan de wethouder aangeven wat hij nodig heeft om dit te realiseren?
We roepen u op om de Houtense burger maximaal te betrekken bij de tot standkoming en uitvoering van dit beleid. U bent hier mee begonnen met de werkgroep ‘Omdenken door experts’. De ChristenUnie ziet dit echt als een begin. Onze aangehouden motie spreekt hierover.

Vz, bij alle beleid wat in ontwikkeling is en gaat komen roepen we u op om vooral als vertrekpunt de burger te nemen en blijven nemen. Dat moet uw focus zijn want u bent hier voor die Houtenaar en die Houtense ondernemer.
We vragen u met name aandacht voor de stapeleffecten bij de meeste kwetsbaren.
In het regeerakkoord staat (nog steeds) dat ook de mensen met een verstandelijke en of psychische beperking uit de categorie ZZP4 (naast ZZP 3 uit het Lente-akkoord om precies te zijn), de scheiding tussen wonen en zorg gerealiseerd moet gaan worden. Dit betekend een gedeeltelijke overheveling vanuit de AWBZ. De zorg kan waarschijnlijk hier nog uit betaald worden maar de begeleiding komt over naar de WMO. Heeft u duidelijk wat dit voor Houten, voor ons gaat betekenen? En wanneer worden wij over deze consequenties geïnformeerd?
Überhaupt baart de overheveling van de functiebegeleiding van de AWBZ naar de gemeente ons zorgen en met name de keuze vrijheid van de burger is hierin voor ons een belangrijk punt.
We zien graag dat de burger kan kiezen. Kan kiezen om zelf optimaal regie te houden over zijn leven en de ondersteuning van eigen leven.
Een tiental andere gemeente hebben om dit doel te bereiken een gemeentelijk PGB stelsel in het leven geroepen. Dat zien wij ook graag in Houten. Om dat bereiken dienen we graag een motie in. In deze motie verzoeken wij u om de mogelijkheid te creëren dat Houtenaren van de PGB mogelijkheid gebruik kunnen blijven maken.

Voorzitter, ik rond af:
Dat we geen mooi door sluitend meerjarenperspectief voor ons hebben liggen, is niet meer uniek helaas. We hebben onze zorgen verwoord over de risico’s van de Begroting 2013, een marge van 0.15 procent is bijna niets en vraagt een zeer strakke begrotingsdiscipline.
We vragen u meer vaart te maken met de organisatieontwikkeling om op tijd klaar te zijn voor de komende ontwikkelingen (transitie Jeugdzorg bv, nieuwe bezuinigingen uit Den Haag)
De ChristenUnie roept u op om vaart te maken met het uitwerken van maximale burgerbetrokkenheid door meer naar een regiemodel toe te werken. We hebben daar een motie voor ingediend.
We vragen het college de mogelijkheden te onderzoek om een gemeentelijk PGB-regeling te ontwikkelen en dienen hiervoor een motie in.
We kunnen instemmen met het raadsvoorstel Begroting 2013


Tot slot wensen wij u als college en mederaadsleden, veel wijsheid en creativiteit toe om de consequenties op een goede wijze in het financieel meerjaren perspectief weg te zetten.
de ChristenUnie wil graag bijdragen waar zij dat kan en optimaal geïnformeerd worden in de komende maanden. We zijn tevreden over de voortgang die is geboekt en de manier waarop u ons hierover heeft geïnformeerd. We blijven graag de vinger aan de pols houden in deze roerige tijden en rekenen er dan ook op dat u dit blijft doen.
We danken u voor uw aandacht en wensen u allen Gods zegen toe bij de voorbereiding en uitvoering van de plannen.


13 november 2012
Dick van Hoek
Fractievoorzitter ChristenUnie Houten

« Terug

Archief > 2012 > november

Geen berichten gevonden